– 1 –

Algemene Voorwaarden voor Particuliere klanten van “A.G. van den Heuvel Trading & Services”, gevestigd te Werkendam. Versie geldig vanaf 1, januari 2013.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Inschrijving kamer van koophandel nr.74793381

A.G. van den Heuvel Trading & Services
Sportvloerbescherming
De Hoogjens 16
4254XW Sleeuwijk

Telefoonnummer: +31183409894
E-mailadres: info@sportvloerbescherming.nl
KvK-nummer: 74793381
BTW-identificatienummer: NL860028495B01

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door A.G. van den Heuvel Trading & Services, alsmede met hen gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen (inschrijvingsnr. K.v.K. 74793381), hierna te noemen A.G. van den Heuvel Trading & Services aan derden gedaan, op alle door A.G. van den Heuvel Trading & Services in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door A.G. van den Heuvel Trading & Services met derde aangegaan.
b. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij A.G. van den Heuvel Trading & Services in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
c. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
d. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
f. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
g. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: HET AANBOD
1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. A.G. van den Heuvel Trading & Services is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als A.G. van den Heuvel Trading & Services gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden A.G. van den Heuvel Trading & Services niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs exclusief belastingen;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen A.G. van den Heuvel Trading & Services de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan A.G. van den Heuvel Trading & Services zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMST
1.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt A.G. van den Heuvel Trading & Services onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door A.G. van den Heuvel Trading & Services is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft A.G. van den Heuvel Trading & Services passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal A.G. van den Heuvel Trading & Services daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. A.G. van den Heuvel Trading & Services kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien A.G. van den Heuvel Trading & Servicesop grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. A.G. van den Heuvel Trading & Services zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het bezoekadres van de vestiging van A.G. van den Heuvel Trading & Services waar de consument met klachten terecht kan;
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
– de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
– de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij A.G. van den Heuvel Trading & Services deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
– de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan A.G. van den Heuvel Trading & Services bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan A.G. van den Heuvel Trading & Services retourneren, conform de door A.G. van den Heuvel Trading & Services verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan A.G. van den Heuvel Trading & Services heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door A.G. van den Heuvel Trading & Services bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 5: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal A.G. van den Heuvel Trading & Services dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door A.G. van den Heuvel Trading & Services niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

ARTIKEL 6: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1.
A.G. van den Heuvel Trading & Services kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien A.G. van den Heuvel Trading & Services dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door A.G. van den Heuvel Trading & Services tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

ARTIKEL 7: DE PRIJS
1.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan A.G. van den Heuvel Trading & Services producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar A.G. van den Heuvel Trading & Services geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien A.G. van den Heuvel Trading & Services dit bedongen heeft en: 
– deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
– de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
6.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is A.G. van den Heuvel Trading & Services niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

ARTIKEL 8: CONFORMITEIT EN GARANTIE
1.
A.G. van den Heuvel Trading & Services staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat A.G. van den Heuvel Trading & Services er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover A.G. van den Heuvel Trading & Services kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan A.G. van den Heuvel Trading & Services schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.
De garantietermijn van A.G. van den Heuvel Trading & Services komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. A.G. van den Heuvel Trading & Services is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5.
De garantie geldt niet indien:
– de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van A.G. van den Heuvel Trading & Services en/of op de verpakking behandeld zijn;
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 9: LEVERING EN UITVOERING
1.
A.G. van den Heuvel Trading & Services zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
4.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal A.G. van den Heuvel Trading & Services het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal A.G. van den Heuvel Trading & Services zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij A.G. van den Heuvel Trading & Services tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan A.G. van den Heuvel Trading & Services bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10: DUURTRANSACTIES: DUUR. OPZEGGING EN VERLENGING
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als A.G. van den Heuvel Trading & Services voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
2.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 11: BETALING
1.
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan A.G. van den Heuvel Trading & Services te melden.
3.
In geval van wanbetaling van de consument heeft A.G. van den Heuvel Trading & Services behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 12: KLACHTENREGELING
1.
A.G. van den Heuvel Trading & Services beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.
Bij A.G. van den Heuvel Trading & Services ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door A.G. van den Heuvel Trading & Services binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6.
Een klacht schort de verplichtingen van A.G. van den Heuvel Trading & Services niet op, tenzij A.G. van den Heuvel Trading & Services schriftelijk anders aangeeft.
7.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal A.G. van den Heuvel Trading & Servicesnaar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 13: GESCHILLEN
1.
Op overeenkomsten tussen A.G. van den Heuvel Trading & Services en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 14: AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

– 2 –

Algemene Voorwaarden Zakelijke klanten van “A.G. van den Heuvel Trading & Services”, gevestigd te Werkendam. Versie geldig vanaf 1, januari 2013.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Inschrijving kamer van koophandel nr. 74793381

A.G. van den Heuvel Trading & Services
Sportvloerbescherming
De Hoogjens 16
4254XW Sleeuwijk

Telefoonnummer: +31183409894
E-mailadres: info@sportvloerbescherming.nl
KvK-nummer: 74793381
BTW-identificatienummer: NL860028495B01

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
a.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door A.G. van den Heuvel Trading & Services, alsmede met hen gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen (inschrijvingsnr. K.v.K. 74793381), hierna te noemen A.G. van den Heuvel Trading & Services, aan derden gedaan, op alle door A.G. van den Heuvel Trading & Services in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door A.G. van den Heuvel Trading & Services met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor A.G. van den Heuvel Trading & Services niet bindend, niet toepasselijk en worden door A.G. van den Heuvel Trading & Services hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door A.G. van den Heuvel Trading & Services te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.
e. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij A.G. van den Heuvel Trading & Services daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
a.
Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door A.G. van den Heuvel Trading & Services gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door A.G. van den Heuvel Trading & Services in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. A.G. van den Heuvel Trading & Services is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
a.
Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met A.G. van den Heuvel Trading & Services, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
b. Alle met A.G. van den Heuvel Trading & Services gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door A.G. van den Heuvel Trading & Services, dan wel doordat A.G. van den Heuvel Trading & Services met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden A.G. van den Heuvel Trading & Services eerst, nadat en voor zover deze door A.G. van den Heuvel Trading & Services zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met A.G. van den Heuvel Trading & Services gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat A.G. van den Heuvel Trading & Services met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft, is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens A.G. van den Heuvel Trading & Services overeenkomsten sluiten.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft A.G. van den Heuvel Trading & Services te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat A.G. van den Heuvel Trading & Services hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens A.G. van den Heuvel Trading & Services zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
a.
A.G. van den Heuvel Trading & Services is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt A.G. van den Heuvel Trading & Services dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen. Wederpartij vrijwaart A.G. van den Heuvel Trading & Services te dezer zake voor alle aanspraken van derden.
b. Indien A.G. van den Heuvel Trading & Services wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 2.000,00 (zegge; tweeduizend euro).
c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens A.G. van den Heuvel Trading & Services niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING
a.
De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor A.G. van den Heuvel Trading & Services niet bindend. b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van A.G. van den Heuvel Trading & Services, zal A.G. van den Heuvel Trading & Services in nader overleg treden met wederpartij.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van A.G. van den Heuvel Trading & Services of een andere door A.G. van den Heuvel Trading & Services te bepalen plaats.
e. Wanneer door A.G. van den Heuvel Trading & Services, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende maximaal drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan A.G. van den Heuvel Trading & Services
f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is A.G. van den Heuvel Trading & Services gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat A.G. van den Heuvel Trading & Services tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a.
De keuze van het transportmiddel is aan A.G. van den Heuvel Trading & Services.
b. Het transport van de bij A.G. van den Heuvel Trading & Services bestelde goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.
c.1. Alle bij A.G. van den Heuvel Trading & Services bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
c.2. Alle door en zijdens A.G. van den Heuvel Trading & Services met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door A.G. van den Heuvel Trading & Services te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van A.G. van den Heuvel Trading & Services. A.G. van den Heuvel Trading & Services kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van
de door en of zijdens A.G. van den Heuvel Trading & Services gezonden correspondentie. Eveneens is A.G. van den
Heuvel Trading & Services op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.
d. In het geval dat A.G. van den Heuvel Trading & Services het transport van de goederen verzorgt dan worden deze uitsluitend op het door en/of zijdens A.G. van den Heuvel Trading & Services gebruikte transport voertuig parterre afgeleverd op een voor A.G. van den Heuvel Trading & Services goed te bereiken plaats bij, of op, het afleveradres, zulks ter beoordeling van A.G. van den Heuvel Trading & Services. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt de wederpartij zorg voor het uitladen van de goederen. De overdracht van de goederen vindt alsdan bij het verlaten van het transportmiddel plaats. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft A.G. van den Heuvel Trading & Services het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.
e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens A.G. van den Heuvel Trading & Services, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN
a.
Voor iedere opdracht stelt A.G. van den Heuvel Trading & Services afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door A.G. van den Heuvel Trading & Services te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is A.G. van den Heuvel Trading & Services gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.
c. A.G. van den Heuvel Trading & Services is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
d. A.G. van den Heuvel Trading & Services behoudt zich het recht voor reiskosten en/of verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES
a.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door A.G. van den Heuvel Trading & Services toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van A.G. van den Heuvel Trading & Services of op een door A.G. van den Heuvel Trading & Services aan te wijzen bank- of girorekening.
c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen A.G. van den Heuvel Trading & Services en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES
a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij A.G. van den Heuvel Trading & Services te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.
b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen zeven dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij A.G. van den Heuvel Trading & Services te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.
c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer A.G. van den Heuvel Trading &
Services van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan A.G. van den Heuvel Trading & Services het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van A.G. van den Heuvel Trading & Services.
d. A.G. van den Heuvel Trading & Services is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens A.G. van den Heuvel Trading & Services, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door A.G. van den Heuvel Trading & Services worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING
a.
A.G. van den Heuvel Trading & Services heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door A.G. van den Heuvel Trading & Services uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de A.G. van den Heuvel Trading & Services toekomende rechten. A.G. van den Heuvel Trading & Services heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van A.G. van den Heuvel Trading & Services, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van A.G. van den Heuvel Trading & Services op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
b. Indien wederpartij de door haar met A.G. van den Heuvel Trading & Services gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is A.G. van den Heuvel Trading & Services eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van A.G. van den Heuvel Trading & Services, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van A.G. van den Heuvel Trading & Services.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING
Indien de betaling van de door A.G. van den Heuvel Trading & Services toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft A.G. van den Heuvel Trading & Services, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan A.G. van den Heuvel Trading & Services verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)
NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
a.
Zolang een wederpartij aan A.G. van den Heuvel Trading & Services geen volledige betaling van de door A.G. van den Heuvel Trading & Services aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van A.G. van den Heuvel Trading & Services.
b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is A.G. van den Heuvel Trading & Services zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van A.G. van den Heuvel Trading & Services zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door A.G. van den Heuvel Trading & Services geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..
c. A.G. van den Heuvel Trading & Services behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan haar financiële en andere verplichtingen jegens A.G. van den Heuvel Trading & Services heeft voldaan.
d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft A.G. van den Heuvel Trading & Services het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT
a.
Overmacht ontslaat A.G. van den Heuvel Trading & Services van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf A.G. van den Heuvel Trading & Services, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc. A.G. van den Heuvel Trading & Services is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.
b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is A.G. van den Heuvel Trading & Services gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van A.G. van den Heuvel Trading & Services. Wederpartij zal van de ten deze door A.G. van den Heuvel Trading & Services genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING
a.
De Intellectuele eigendomsrechten van alle door A.G. van den Heuvel Trading & Services (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren A.G. van den Heuvel Trading & Services toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën A.G. van den Heuvel Trading & Services is ten strengste verboden, tenzij A.G. van den Heuvel Trading & Services hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door A.G. van den Heuvel Trading & Services, ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt A.G. van den Heuvel Trading & Services zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES
a.
Door A.G. van den Heuvel Trading & Services wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat A.G. van den Heuvel Trading & Services schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.
b. Wordt er door A.G. van den Heuvel Trading & Services wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient A.G. van den Heuvel Trading & Services eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van haar verzoek in kennis gesteld te worden.
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van A.G. van den Heuvel Trading & Services. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door A.G. van den Heuvel Trading & Services.
d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij A.G. van den Heuvel Trading & Services of bij een door A.G. van den Heuvel Trading & Services hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN
Uitsluitend indien A.G. van den Heuvel Trading & Services dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens A.G. van den Heuvel Trading & Services afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door A.G. van den Heuvel Trading & Services aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met A.G. van den Heuvel Trading & Services te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat A.G. van den Heuvel Trading & Services evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. A.G. van den Heuvel Trading & Services heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. A.G. van den Heuvel Trading & Services behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen. b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement
Midden-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van A.G. van den Heuvel Trading & Services.
c. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om A.G. van den Heuvel Trading & Services in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door A.G. van den Heuvel Trading & Services gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben
d. Indien enig artikel of sub artikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.